Widok zawartości stron

Rozwój technologii powoduje, że w szkole oprócz języka polskiego i angielskiego powinniśmy uczyć trzeciego języka: programowania. Nie chodzi tylko o programowanie czy kodowanie, ale o możliwość odkrycia logiki spraw z różnych obszarów rzeczywistości i wyrażenie ich w sposób zrozumiały dla komputera. Myślenie algorytmiczne powinno być wprowadzone do nauczania powszechnego tym bardziej, że w prostych formach może się znaleźć już w szkole podstawowej czy gimnazjum.  Nauka kodowania prowadzona w grupach wzmacnia zdolność do współpracy, czego niestety polskiemu systemowi edukacji brakuje.

 

Regulamin zajęć Kodowanie z Forkiem

I. ZASADY OGÓLNE


1. Przed wysłaniem Zgłoszenia udziału (zwanego dalej Zgłoszeniem) w zajęciach Programowanie z FORKiem (zwanych dalej kursami), Uczestnik winien zapoznać się z Regulaminem.


2. Osoba wysyłająca Zgłoszenie udziału, wyraża tym samym zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.


II. WYSŁANIE ZGŁOSZENIA


1. Przez Zgłoszenie udziału rozumiane jest wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza dostępnego na stronach scratch.icm.edu.pl, lub dostarczenie wypełnionego Zgłoszenia w formie tradycyjnej (papierowej) do Organizatorów. 


2. Zgłaszającym – są rodzicie, opiekunowie prawni lub osoby przez nich uprawnione, wysyłające Zgłoszenie,


3. Organizatorem – jest Fundacja FORK siedzibą w Warszawie, 00-838 Warszawa, przy Prostej 69.

4. Uczestnikami - są wszystkie osoby objęte Zgłoszeniem, tj. osoby aktywnie uczestniczące w Zajęciach.


5. Zgłoszenie traktowane jest jako oświadczenie woli, wyrażające chęć uczestnictwa w kursach kodowanie z FORKiem,


7. Zgłaszający winien sprawdzić, czy podane przez niego dane są wpisane poprawnie i zgodnie z rzeczywistym stanem,


8. O każdej zmianie danych osobowych lub istotnych danych związanych uczestnictwem w zajęciach Zgłaszający lub Uczestnik ma obowiązek bezzwłocznie poinformować Organizatora.


III. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. W ciągu 2 dniu od wysłania Zgłoszenia, Zgłaszający otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail potwierdzenie uczestnictwa w kursie.


2. Zgłaszający jest zobowiązany do wpłacenia kwoty należnej za kurs w ratach miesięcznych do końca miesiąca poprzedzającego realizację zajęć. 


3. Za datę dokonania płatności przyjmuje się dzień wpływu należności na konto bankowe Organizatora.IV. REALIZACJA UMOWY

1. Organizator zobowiązuje się do świadczenia usług w sposób zgodny z warunkami określonymi w ofercie oraz programie dostępnym na stronie internetowej.

2. W czasie trwania zajęć Uczestnik ma prawo do wszystkich świadczeń określonych w ofercie i programie.


3. Zgłaszający może odstąpić od Umowy w terminie krótszym niż 7 dni do dnia rozpoczęcia zajęć. 


4. W przypadku gdy Zgłaszający odstąpi od Umowy w czasie trwania zajęć Zgłaszający ma także obowiązek uregulowania należności za udział w zajęciach w wysokości określonej za każdy miesiąc uczestnictwa, wliczając w to miesiąc w którym Zgłaszający odstąpił od Umowy.


5. Organizatorowi przysługuje prawo odwołania kursu w terminie 3 dni, przed jego rozpoczęciem. O decyzji takiej każdy z klientów poinformowany zostanie indywidualnie.


6. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursów (do dnia rozpoczęcia włącznie) lub przerwania kursu w wypadku działania siły wyższej (wydarzenia polityczne, działania militarne, decyzje władz państwowych, samorządowych lub innych instytucji, klęska żywiołowa itp.), ma jednak obowiązek niezwłocznie zawiadomić o tym Uczestnika i Zgłaszającego.


7. Zgłaszającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia zawarcia Umowy. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Zgłaszającemu w przypadku świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Zgłaszającego, przed upływem terminu 10 dni od zawarcia Umowy.


V. UDZIAŁ W KURSACH

1. Uczestnicy niepełnoletni biorą udział w kursach za zgodą i na wniosek rodziców (opiekunów prawnych).


2. Osoby Zgłaszające zobowiązane są do podania stanu zdrowia Uczestników.


3. Osoby Zgłaszające zobowiązane są do określenia osób upoważnionych do odbioru Uczestników z kursu.

4. Powyższy obowiązek dotyczy również sytuacji gdy dzieci odbierane będą przez rodziców lub opiekunów prawnych.


5. Rodzice (opiekunowie prawni) są odpowiedzialni materialnie za szkody wyrządzone przez dziecko i z tego tytułu przyjmują na siebie pełną odpowiedzialność cywilnoprawną.


6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za pieniądze, przedmioty wartościowe pozostawione przez Uczestników podczas trwania kursów, chyba że zostaną one oddane Organizatorowi do przechowania.


7. Uczestnicy kursów są zobowiązani stosować się do poleceń osób prowadzących kurs.


8. Uczestnik drastycznie naruszający Regulamin lub postępujący w sposób rażący wobec prowadzących lub innych uczestników może zostać usunięty z kursu.


9. W powyższym wypadku, Organizator zwraca pieniądze za pozostałą część kursu.


10. Organizator nie przewiduje zwrotu pieniędzy w przypadku nieobecności dziecka na zajęciach.


11. Możliwość zwrotu pieniędzy z tytułu nieobecności dziecka na zajęciach, usprawiedliwionej wyjątkowymi okolicznościami, jest rozpatrywana w każdym przypadku indywidualnie i jest zależna od uznania Organizatora.


12. W przypadku nieobecności dziecka spowodowanej chorobą nie przewiduje się możliwości zwrotu pieniędzy

14. W trakcie trwanie kursu Organizator, poprzez prowadzących kursy, sprawuje opiekę nad Uczestnikami kursu.


VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ


1. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy uczestnictwa, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie:
-działaniem lub zaniechaniem klienta;
-działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo
-siłą wyższą.


VII. REKLAMACJE


1. Jeżeli w trakcie imprezy Uczestnik stwierdza nienależyte wykonywanie Umowy albo jej niewykonywanie, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Organizatora (lub przedstawiciela Organizatora)


2. Organizator sugeruje, aby reklamacja w formie pisemnej została złożona w ciągu 30 dni od zakończenia kursu.


3. Organizator ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni licząc od daty jej otrzymania.


4. W przypadku uznania zasadności reklamacji powodującej konieczność dokonania zwrotu części lub całości, wpłat Organizator ma obowiązek dokonania zwrotu w ciągu 14 dni od dnia uznania reklamacji. Od zwracanych kwot nie przysługują odsetki.


VIII. INFORMACJE DODATKOWE 

1. Przystąpienie przez Uczestnika do Kursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Osobę Zgłaszającą, w tym zgodą na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Fundację FORK oraz zgodą na robienie zdjęć i filmowanie Uczestnika oraz na korzystanie i rozpowszechnianie przez Fundację FORK wizerunku Uczestnika w zakresie związanym z przeprowadzanym kursem w celach popularyzacji i promocji nauczania informatyki, realizowanego w ramach kursów Fundacji FORK na wszelkich polach eksploatacji z wykorzystaniem dostępnych mediów. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Kursów następuje zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.).


2. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją zawartej Umowy, strony będą się starały rozwiązać polubownie. Spory nierozwiązywalne polubownie podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd Powszechny właściwy dla miejsca zamieszkania pozwanego.

wersja 0.9