Konkurs

Rozwój technologii powoduje, że w szkole oprócz języka polskiego i angielskiego powinniśmy uczyć trzeciego języka: programowania. Nie chodzi tylko o programowanie czy kodowanie, ale o możliwość odkrycia logiki spraw z różnych obszarów rzeczywistości i wyrażenie ich w sposób zrozumiały dla komputera. Myślenie algorytmiczne powinno być wprowadzone do nauczania powszechnego tym bardziej, że w prostych formach może się znaleźć już w szkole podstawowej czy gimnazjum.  Nauka kodowania prowadzona w grupach wzmacnia zdolność do współpracy, czego niestety polskiemu systemowi edukacji brakuje.

W celu popularzyacji kodowania Fundacja In Spe i Fudnacja FORK organizują konkurs na projekty napisane w języku SCRATCH.

Fundacja In Spe

Regulamin konkursu „Kodowanie ze Scratchem"

 1. Celem konkursu „Kodowanie ze Scratch'em" (zwany dalej konkursem) jest rozwijanie zainteresowań informatycznych wśród uczniów oraz stymulowanie kreatywności i logicznego myślenia.
 2. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych.
 3. Konkurs składa się z dwóch etapów.
 4. Etap I polega na przygotowaniu przez uczestników konkursu projektu w języku Scratch. Projekt  powinien zastać przygotowana na określony przez organizatorów temat lub temat wybrany przez uczestnika. Temat wybrany przez uczestnika powinien być skonsultowany z nauczycielem.
 5. Lista tematów zostanie opublikowana na stronie internetowej konkursu wraz z jego ogłoszeniem.
 6. Zgłoszenie projektu do konkursu odbywa się poprzez stworzenie (umieszczenie) na serwerze Scratch'a (http://scratch.mit.edu). Projekt musi być udostępniony dla innych. 
 7. Projekt musi być wykonana samodzielnie przez autora i nie powinien być remiksem innego projektu. Projekt może być wykonana pod kierunkiem nauczyciela czy opiekuna.
 8. Projekt musi być zgłoszona do konkursu za pośrednictwem strony internetowej konkursu (http://scratch.icm.edu.pl/konkurs). W zgłoszeniu podawane są informacje o autorze, nauczycielu, szkole oraz adres (link) projektu.
 9. Zgłoszenie projektu do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na jego wykorzystanie przez organizatorów do promocji konkursu i promocji nauki programowania w języku Scratch.
 10. Etap II (finał) organizowany jest po zakończeniu I etapu i przed zakończeniem roku szkolnego.
 11. Uczestnikami finału (finalistami) są osoby zakwalifikowane przez Komisję Konkursową na podstawie oceny zgłoszonych w I etapie projektów.
 12. Etap II konkursu polega na publicznej prezentacji projektu przez jego autora w dnu i miejscu ogłoszonym przez organizatorów.
 13. Prezentacja projektów odbywa się w formie wystawy: każdy uczestnik ma do dyspozycji komputer na którym prezentuje swój projekt dla zwiedzających (uczestnicy zawodów, rodzice, nauczyciele, Komisja Konkursowa, zaproszeni goście). 
 14. Komisja Konkursowa ocenia projekty pod kątem zaawansowania technicznego, samodzielności, oryginalności i jakości wykonania. Komisja Konkursowa może zadawać pytania autorom projektów.     
 15. Na podstawie wyników II etapu Komisja Konkursowa ustala zdobywców I-go, II-go i III-go miejsca oraz przyznaje wyróżnienia. Dopuszcza się możliwość zajęcia tego samego miejsca przez kilku uczestników finałów.
 16. Laureatami konkursu zostają zdobywcy trzech pierwszych miejsc.
 17. Konkurs organizowany jest jeden raz w roku szkolnym przez Fundację In Spe i Fundację FORK.
 18. Do przeprowadzenia konkursu organizatorzy powołują Komisję Konkursową. Skład Komisji Konkursowej jest jawny i jest podawany na stronie internetowej konkursu.
 19. Organizatorzy  mogą dokonywać zmian w składzie Komisji Konkursowej w trakcie trwania konkursu.
 20. Zadaniem Komisji Konkursowej jest organizacja konkursu i nadzór nad jego przebiegiem. W szczególności Komisja Konkursowa:
  1. przygotowuje tematy zadań konkursowych;
  2. ustala terminarz konkursu, w szczególności termin nadsyłania zadań w I etapie oraz datę i miejsce zawodów finałowych;
  3. ustala listy uczestników zawodów II stopnia, laureatów i osób wyróżnionych oraz dokonuje rozdziału nagród;
  4. organizuje upowszechnienie informacji o konkursie wśród uczniów i nauczycieli całego kraju;
  5. działa na rzecz pozyskania sponsorów fundujących nagrody rzeczowe dla uczestników konkursu;
  6. przed rozpoczęciem konkursu przedkłada organizatorom preliminarz wydatków, a po zakończeniu konkursu składa sprawozdanie merytoryczne i finansowe z przebiegu konkursu.

Edycja 2017 – tematy

 1. Labirynt np. http://www.gierkionline.pl/gry/Gry+Zrecznosciowe/Ploop.html
 2. Zbijanie klocków http://www.gierkionline.pl/gry/Gry+Zrecznosciowe/Bubble+Monster.html
 3. Odbijanie piłeczki zbijanie klocków np. http://www.cda.pl/gry-online/1905787/Usuwanie-Cegi

Edycja 2017 – terminy

Zgłaszanie projektów (I etap) - do 7 maja 2017 godz 22:00

Zgłaszanie projektów: http://scratch.icm.edu.pl/zgloszenia

Prezentacja projektów (II etap) - termin zostanie podany do końca kwietnia